Bảng Nạp SMS Viettel

Mệnh giá nhận được
10000 70 Vxu + 50MB *
20000 140 Vxu + 100MB *
50000 350 Vxu + 250MB **
100000 700 Vxu + 500MB **
200000 1400 Vxu + 1GB **
500000 3500 Vxu + 2.5GB ***

* Sử dụng đến 24:00 ngày nạp thẻ
** Sử dụng đến 24:00 ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
*** Sử dụng đến 24:00 ngày thứ 14 sau khi nạp thẻ